Gravrätt
Gravrätten upplåts på 25 år - vilket kan förnyas - till den avlidnes anhöriga eller närståendeInnehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att den vårdas. Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt upplåtits. Här antecknas gravrättsinnehavare, upplåtelsetid, gravsättningar m m. I gravboken registreras bl a vem/vilka som är innehavare av gravrätten till gravplatsen.


Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?
Det är bara den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare som får utöva grav-rätten, vilket innebär:

  • bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
  • bestämma eventuell gravstens utseende inom ramen för upplåtarens bestämmelser
  • bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • överlåta eller återlämna gravplatsen

Vem får anmäla sig som gravrättsinnehavare?
Endast den/de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till gravrätts-innehavaren eller de som är gravsatta på platsen. Om det finns flera gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men de delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som ska göras.


Vad händer när gravrättsinnehavaren avlider?
En avliden kan enligt begravningslagen inte vara gravrättsinnehavare. När grav-rättsinnehavaren avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader om vem eller vilka man utsett till ny gravrättsinnehavare.
Om du flyttar eller byter adress är det  viktigt att meddela kyrkogårdsförvaltningen den nya adressen och för vilken eller vilka gravplatser den ska gälla.