Ordningsföreskrifter med öppettider

Ordningsföreskrifter med öppettider för kyrkogårdarna 


 1. Begravning eller annan förrättning får inte störas.
 2. All fordonstrafik inklusive cykelåkning är förbjuden inom kyrkogårdarna. Förbudet gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. De vägar på kyrkogårdarna som har trafikskyltning som tillåter fordonstrafik är alltid tillgängliga.
 3. Planteringar får ej beträdas. 
 4. Avfall skall sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
 5. Bollspel är inte tillåtet.
 6. Hund skall hållas kopplad. Vallning är inte tillåten. 
 7. Marschaller är inte tillåtna.
 8. För uppsättning eller ändring av gravsten skall arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
 9. Besökare är skyldig att följa de anvisningar som ges av anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogårdens helgd.
 10. Östra kyrkogården, S:t Pauli kyrkogårdar och Gamla kyrkogården är öppna alla dagar från kl 07.15 och stängs och låses kl 21.00.

Övriga kyrkogårdar hålls öppna hela dygnet.

Under helgen för Alla Helgons dag hålls samtliga kyrkogårdar öppna hela dygnet.


Ordningsföreskrifter för minneslundarna


 • Gravsättning av aska utförs av Svenska kyrkans personal utan att de anhöriga är närvarande.
 • Gravvård eller annan markering är ej tillåten.
 • Snittblommor och ljus får placeras endast på för ändamålet anordnad plats. Krukor, kransar, marschaller, gravlyktor eller dylikt är således inte tillåtna. 
 • I övrigt gäller ordningsföreskrifterna för kyrkogården. 


KYRKOGÅRDSUTSKOTTET I MALMÖ