Begravningsombudet

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan


Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.

Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49 - 58 .


Observera att: Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, sten-huggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.

I Malmö deltar begravningsombudet i kyrkogårdsutskottets sammanträden, utbildningar, budget och bokslutsarbete etc. Ombudet har förslagsrätt i kyrkogårdsutskottet och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid deras sammanträden. Han yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift. Ombudet deltar också i vissa av kyrkorådets i Malmö Pastorat sammanträden.

Av länsstyrelsen utsett ombud med uppgift att bevaka icke-medlemmars intressen - se faktaruta till höger.


Kontakt med begravningsombudet i Malmö


Bengt Persson

Tfn 040 - 93 02 61